6 Cushion Sofa Slipcover - 6 Cushion Sofa Slipcover In Ivory 12 Oz Denim