White Toaster - Wilko Functional 2 Slice Toaster White At Wilko